GSB Folklore

GowdaSaraswat Brahmin community is rich in folklores/folk songs such as old songs, old poems-these may be uploaded in this section.


 

चेर्डुवांक काणी – Cherduvank Kaani – Lyrics and sung by Shri K Anant Bhat

चेर्डुवांक काणी

एकु अस्सीलो कोल्लो तो पाडे बाईन्तु पोळ्ळो |

भाइर येवुंचे खातिर ताणे प्रयत्नु केल्लो ||1||

यत्नु तो निष्फल जाल्लो कष्ट पोळोव्नु भिल्लो |

भारी चिकलट बायिंचें थोडें उदाक पिल्लो ||2||

एकिबोकोडि आयली बायिंचे लाग्गी गेल्ली |

तान लागली म्हणू तीणे विनन्ति केल्ली ||3||

चतुरस्वभावी कोल्लो मनान्तु आनन्दु पावलो |

बोकडी पळेयले नंतर तागेलो खेदु धावलो ||4||

खुशीन तोण्ड फुल्लाव्नु कोल्यान जाप दिल्ली |

“अमृता तुल्य उद्दाक हें तूं गो जन्मान्तु पिल्ली”||5||

गोडसें वचन कोल्यालें आयकूनु ती सुख पावली |

कोर्नु तागेलो विश्वासु जाल्ली तागेली ‘बावली’||6||

उदाक पिंवचे खातिर तत्काल उडकी मारली |

खाल पाव्नु पळेयताना जीवन आशा सारली ||7||

भाइर तें येवुंचे कश्शी? जाल्ली तावळीचि पिश्शी |

कोल्यान आश्वासु दिल्लो “आव्सू! तूं  कांय भिश्शी ||8||

मदद परस्पर कोर्नु आमकां भाइर सरुयात |

आमगेलि एकमेळीन सर्वयि साध्य करुयात ||9||

पैले तूं पाय उभार्नु वणती वयरि लावुंका |

हांव तुझे भुजांक धोर्नु बायिंचे भाइर  पावुंका ||10||

नंतर पायांक धोर्नु तुकायि भाइर काडतां |

योग्य सहाया दृष्टान्त लोकाचे मुकारि हाडतां |11||

जीवन आशा कोर्नु तीणे सहायु केल्लो |

कोल्लो भुजारि चळळो सुखान भाइर गेल्लो ||12||

वेगान धांवचा लागलो तीणे ताका आपैलो |

उत्तर गोमटें म्हळळे सहज स्वभावु दाकैलो ||13||

 (कोल्यान बोकडीक फोटेयलो)

भावी विसोर्चें काम जगान्तु कोणी करना |

आपत् पावुंची करणी सोळ्यारि चिन्ता वरना ||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARVO AANI MUUYI – CHERDUVANK KAANI By SHRI K ANANT BHAT

पारवो आनी मूइ

चेर्डुंवानुं ! सांगता तुमकां सानि एकि काणी |

पारवो आनी मूइ म्हणचे सान दोनि प्राणी ||1||

नदी तीरारि पिंपळा वयरि पारवो राबतालो |

पिंपळा रुक्का खांदो नदी वयरि लांबतालो ||2||

पिंपळा लाग्गी मूइ एकि खेळनु भोंवताली |

खेळता 

 

    [ap-form id="2"]
    WordPress Video Lightbox Plugin