Any other

Any other

Any other information very specific to GowdaSaraswat Brahmin community may be uploaded here.


ദീപാരാധന തൊഴാം

നിങ്ങള്ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദീപാരാധന സമയത്ത് പൂജാരി അത്യുജ്ജലമായ ഒരു മന്ത്ര ചൊല്ലും .

    “ധ്രുവാദ്ധ്യഔഹു..

     ധ്രുവാ പ്രിഥ്വി

      ധൃവാസപര്വതാ ഇമേ ..

       ധ്രുവം വിശ്വമിദം ജഗത്

       ധ്രുവോ രാജാ വിശാമയം 

        ധ്രുവം തേ രാജാ വരുണോ 

         ധ്രുവം ദേവോ ബൃഹസ്പതി

         ധ്രുവം ഇന്ദ്രശ്ചാഗ്നിശ്ച

          രാഷ്ട്രം ധാരയതാം ധ്രുവം.”

ഇതിന്റെ അര്ഥം ക്ഷേത്രത്തില്വരുന്നവര്ക്ക് മാത്രം മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല.

ഹിന്ദുക്കളായവര്ക്ക് മാത്രം മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല.  

10000  വർഷങ്ങൾക്ക്  മുമ്പ് 

രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട   മന്ത്രമാണത്.

എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല.

എനിക്കും ഞാന്വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാര്ക്കും മാത്രം മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ എന്നല്ല.

പൂജാരിയുടെ മന്ത്രം വളരെ ലളിതമാണ്.

    ” “ധ്രുവാദ്ധ്യഔഹു..

പ്രപഞ്ചഗോളം മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

ധ്രുവാ പ്രിഥ്വി

ഭൂമി മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

ധൃവാസപര്വതാ ഇമേ .”

ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പര്വതങ്ങള്മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

  ” ധ്രുവം വിശ്വമിദം ജഗത്

ലോകത്തില്വസിക്കുന്ന സര്വ്വ ജീവജാലങ്ങളും മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

”    ധ്രുവോ രാജാ വിശാമയം

നമ്മുടെ ഭരണകര്ത്താക്കള്‍ (മോദിയായാലും പിണറായി ആയാലും കടകംപള്ളി ആയാലും)മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

ധ്രുവം തേ രാജാ വരുണോ

മഴ പെയ്യിക്കുന്ന വരുണദേവന്മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ(സമുദ്രം)!

 “ധ്രുവം ദേവോ ബൃഹസ്പതി

ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതി മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

ധ്രുവം ഇന്ദ്രശ്ചാഗ്നിശ്ച

ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

അവസാനം ……….

     “രാഷ്ട്രം ധാരയതാം ധ്രുവം.”

എന്റെ പരമപവിത്രമായ രാഷ്ട്രം മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ!

എത്ര മനോഹരമായ ചിന്താധാരയാണെന്നു നോക്കൂ!!!

എന്നിട്ട് പൂജാരി ദീപാരാധനത്തട്ട് താഴെ വച്ച്

    “മംഗള നീരാഞ്ജനം സമര്പ്പയാമീ

    സുവര്ണ്ണ പുഷ്പം സമര്പ്പയാമീ

     ഛത്രചാമാരാദി സമസ്ത

      രാജോപചാരാന്സമര്പ്പയാമീ

എന്നു പറഞ്ഞ്ദീപാരാധനത്തട്ടിലെ അഗ്നിജ്വാലയില്നിന്ന് 3 പ്രാവശ്യം പുഷ്പം കൊണ്ടു അഗ്നിയുടെ അംശത്തെ ബിംബത്തിലെക്കിട്ട് ,സ്വയം അഗ്നി തൊട്ടു തലയില്വച്ച് അഗ്നി പുറത്തേക്ക് കൊടുത്ത് നാം ഓരോരുത്തരും അഗ്നി തൊട്ടു തലയില്വക്കുമ്പോള്ഓര്ക്കുക ശ്രീകോവിലിനകത്ത് ബിംബത്തിനു ചൈതന്യം നല്കിയ അഗ്നിയുടെ അംശമാണ് നാം തൊട്ടു തലയില്വയ്ക്കുന്നത്!

  ആർഷജ്ഞാനം

  ഭാരതീയജ്യോതിഷത്തിൽ അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും ഓരോ വൃക്ഷം കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നാളിൽ ജനിച്ചവരും ജനിച്ചവർ നക്ഷത്രവൃക്ഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും, നട്ടുപരിചരിച്ച് വളർത്തുകയും ചെയ്താൽ ആയുസ്സും, ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പൂർവ്വികരുടെ അനുഭവം.

  1 അശ്വതി      കാഞ്ഞിരം Stychnos nux

  2 ഭരണി    നെല്ലി Phyllanthus emblica

  3 കാർത്തിക        അത്തി Ficus racemosa

  4 രോഹിണി       ഞാവൽ Syzygium cumini

  5 മകയിരം       കരിങ്ങാലി Acacia catechu

  6 തിരുവാതിര     കരിമരം Diospyros candolleana

  7 പുണർതം           മുള Bambusa arundinacea

  8 പൂയം            അരയാൽ Ficus religiosa

  9 ആയില്യം           നാകം (വൃക്ഷം) Musua ferrea

  10 മകം            പേരാൽ Ficus benghalensis

  11 പൂരം         ചമത/പ്ലാശ് Butea monosperma

  12 ഉത്രം            ഇത്തി Ficus microcarpa

  13 അത്തം          അമ്പഴം Spondias mangifera

  14 ചിത്തിര          കൂവളം Aegle marmelos

  15 ചോതി          നീർമരുത് Terminalia arjuna

  16 വിശാഖം      വയങ്കത Flacourtia montana

  17 അനിഴം          ഇലഞ്ഞി Mimusops elengi

  18 കേട്ട                 വെട്ടി Aporosa lindleyana

  19 മൂലം     വെള്ളപ്പൈൻ Vateria indica

  20 പൂരാടം      വഞ്ചി(മരം) Salix tetrasperma

  21 ഉത്രാടം             പ്ലാവ് Artocarpus heterophyllus

  22 തിരുവോണം   എരിക്ക് Calotropis gigantea

  23 അവിട്ടം           വന്നി Prosopis spicigera

  24 ചതയം         കടമ്പ് Anthocephalus candamba

  25 പൂരുരുട്ടാതി    മാവ് Mangifera indica

  26 ഉത്രട്ടാതി        കരിമ്പന Borassus flabellifer

  27 രേവതി            ഇലിപ്പ Madhuca longifolia

  Guru Vs Teacher.What an explanation

  Guru Vs Teacher.What an explanation!!!!!!!!!

  Difference between a Guru and a Teacher!!!!!!!

  1. A teacher takes responsibility for your growth.

  A Guru makes you responsible for your growth.

  2.A teacher gives you things you do not have and require.

  A Guru takes away things you have and do not require.

  1. A teacher answers your questions.

  A Guru questions your answers.

  1. A teacher requires obedience and discipline from the pupil.

  A Guru requires trust and humanity from the pupil.

  1. A teacher clothes you and prepares you for the outer journey.

  A Guru strips you and prepares you for the inner journey.

  1. A teacher is a guide on the path.

  A Guru is a pointer to the way.

  1. A teacher sends you on the road to success.

  A Guru sends you on the road to freedom.

  1. A teacher explains the world and its nature to you.

  A Guru explains yourself and your nature to you.

  1. A teacher gives you knowledge and boosts your ego.

  A Guru takes away your knowledge and punctures your ego.

   

  1. A teacher instructs you.

  A Guru constructs you.

   

  1. A teacher sharpens your mind.

  A Guru opens your mind.

  1. A teacher reaches your mind.

  A Guru touches your spirit.

  1. A teacher instructs you on how to solve problems.

  A Guru shows you how to resolve issues.

  1. A teacher is a systematic thinker

  A Guru is a lateral thinker.

  1. One can always find a teacher.

  But a Guru has to find and accept you.

  1. A teacher leads you by the hand.

  A Guru leads you by example.

  17.When a teacher finishes with you, you celebrate.

  When a Guru finishes with you, life celebrates.

  Let us honor both, the teachers and the Guru in our lives…

  JOURNEY OF A TEMPLE TO INTERNATIONAL FAME

  The Sree Padmanabhaswamy Temple situated in the capital city of Kerala, Thiruvananthapuram, is in the news since 2011 with the discovery of golden treasures of precious jewels and valuables worth more than one lakh crores.  These valuables are stored in six underground vaults identified as A to F which are located near the sanctum of the temple.  There is no light in any of the vaults and it is herculean task to enter into it as there is only a narrow way from the locked doors with steps going down.  This ancient temple was under the management of Travancore Royal family, with a Temple Trust constituted for the purpose and chaired by the head of Royal family.  The members of royal family are involved in each and every ritual of the temple.  As a custom, the head of royal family visit the temple every day for prayers without fail.  The Government of Kerala as well as the members of public were all praiseworthy of royal family, especially the then head of royal family, His Highness Shri Uthradam Thirunal Marthanda Verma for preserving the temple treasure all these years.  His simplicity, kind approach and involvement in the socio-cultural activities organised by various communities in Thiruvananthapuram and elsewhere,was widely welcomed and appreciated by many.  The local presshad widely published on a 2000 member-group from Mysore under the banner of Mysore Bhajana Samavesa Sanagh coming all the way by special buses to Trivandrum with their “Ananthapadmanabha Jaga Sathra Yatra” solely to perform bhajans, pay their respects and honour His Highness when he was celebrat-ing his 90th birth day.

  It was subsequent upon a writ filed by a group of devotees owing allegiance to labour force alleging irregularities in maintaining the accounts of temple properties by the royal family headed by His Highness Shri Uthradam Thirunal Marthanda Verma, it was ordered by a lower Court for review of the temple assets and taking over of the temple by the Government of Kerala.  Soon an appeal was filed by royal family and finally he case came under the purview of Supreme Court.

  The Supreme Court appointed an Expert Committee to open the temple vaults, for the pose of inventorying the treasures and its evaluation, and to decide on the sec tity measures to be adopted.  The Court also issused instructions to Governmentto make available its secutity force at the temple.  In the meantime, it was pointed out that Vaultl B in which most precious gold and jewel ornament ls of the presiding deity as well as other invaluable antiques and unknown treasures were stored, could not be opened by the Committee for various reasons.  The temple authorities including poojaries are against opening this valut since a team of astrologers while conducting a ‘devaprasnam’ at the temple concluded that this particular underground vault was inextricably linked dto the ‘chaithanyam’ of the presiding deity.  It is also stated that this vault was found to have an underground link with the sanctum sanctorum of the temple and also has idol of the deity of a temple, which pre-dated the Padmanabhaswamy temple and which has not lost its ‘chaithanyam’.  Thereafter, another Committee with Consevation expert, nominee from Archeological Survey of India, member of Reserve Bank of India, etc. was appointed by the Court for Digital archiving of Temple Antiques stored in the Vaults with the technical help of ISRO and KELTRON.  The Committee was also directed for examining as to what article could be used for regular usle in the temple, which are the article that could be kept for public view and for drawing a long term plan for maintenance of the valuables including preparation of a Security Scheme and to decide on opening of Vault B.  The Court, consequently named Shri Gopal Subramaniam as amicus curiae who visited the temple several times during the course of inventory and later on submitted a detileld report to the Court for its scrutiny and orders.  The Supreme Court thereafter directed former CAG Vinod Rai to undertake the audit of the temple properties, assets and accounts.  However, the inventorying and evaluation of the treasures in all the vaults, including the opening of Vault B remains incomplete. . The temple is now administered by a five-member Committee appointed by the Court, comprising the Thiruvananthapuram District Judge, Temple Tantri, Chief Nambi, Executive Officer nominated by Government and nominee of Royal family. 

  The temple rocketed into international fame following the above developments and discovery of more antique treasures from underground vaults.  National and international press correspondents thronged the temple premises to cover and lodge live coverage and detailed reports.  The Guardian, New York Times, Sunday Times, Walshington Post, Khalij Times, BBC, CNN-IBN are a few of them which covered the news on the unearthing of treasure trove.  It also projected Sree Padmanbhaswamy Temple as one of the richest temples in the world.  

  Today, the temple has become an important spot for VVIPs, VIPs and tourists visiting Kerala, toome to Thiruvananthapuram in order to make a visit to this ancienet temple and enuqiure about its gold treasures. The  President of India, Prime Minister and various Central and State Ministers were important visitors to this temple during last few years.

   

   

  GSB Surnames

  *How many of us Know the Meaning of GSB Surnames?
   
  1. *Shenoy*–Originally for the Shenvis in Goa. Since most of them took up Administrative jobs they were called Shanbhags (clerks) which later became Shenoy.
   
   
  2. *Pai*–Pai in Konkani language means foot or leg. The common person who had not amassed wealth or power was known as Pai.Their job was menial in maintaining ledgers and doing odd jobs. The Pai who was mainly ledger keepers.
   
   
  3. *Kamathi*–Those in agriculture were called Kamathi. Mathi means soil and Kama is work, that is working in soil ( Kama + Mathi). Later this became Kamath.
   
   
  4. *Kini*–Those who cultivated herbs were Kinvis, presently called Kini or Keni.
   
   
  5. *Vaidya*–Those who prepared the concoction and dispensed it
   
   
  6. *Hegde*–The animals required for tilling, transportation and other works were under Haya- Gade (actually Horse tenderer), modernized to Hegde.
   
   
  7. *Nayak, Rao*–Those worked as Army commandants were called Nayaks. Some Nayaks who were honoured by the King with titles like Ravubahadur adopted Rao as their Surname
   
   
  8. *Baliga*–The daily requirements of every family for survival, presentations, etc were the responsibility of the Ballo. There is another theory that the foot soldier with a spear was called Ballo. The soldier Ballo (Baliga) was under the command of Nayak.
   
   
  9. *Prabhu,Mallya*–Feudal lords called themselves Prabhu. He lived in a palatial home called mahal, and the caretaker was known as Mahalyar, presently modernized to Mallya.
   
   
  10. *Acharya, Bhat and Vadhyar*–The poojas in the big temple and its rituals were under Acharya, and in small temples conducted by Bhat. Every family had an exclusive priest to perform the rites, and he was the family Purohit and was called Vadhyar.
   
   
  11. *Mahajan*–The temples were administered by Mahajans
   
   
  12. *Bhandarkar*–Stores and godown keepers were called Bhandari or Bhandarkar.
   
   
  13. *Nadkarni, Kulkarni*–A person maintaining statistics was called Karni. Land was called Nadu, and the person maintaining land records was known as Nadkarni, and Kulkarni maintained census and social register.
   
   
  14. *Bhakta*–Doing odd jobs in temples and poojas
   

  Prashnottari Sanskrit-Hindi ( Courtesy : Shri Shankaracharya-Madhav Prasad Vyas)

  Prashnottari Sanskrit-Hindi( Courtesy : Shri Shankaracharya-Madhav Prasad Vyas)

  [ap-form id="2"]
  WordPress Video Lightbox Plugin